<< HOME accueil
wie_zijn_wijwoongelegenhedeninscrijvingensociale_dienstcontactlinks
samengevat...
de sector
de partners
de Lakense Haard

De Lakense Haard

Als Openbare Vastgoedmaatschappij onderworpen aan de Huisvestingscode, is de cvba De Lakense Haard ingeschreven in het register der burgerlijke vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen. Zij is dus onderworpen aan het geheel van regels die op handelsvennootschappen van toepassing zijn (bijhouden van een boekhouding, neerlegging van de balans, …). Het maatschappelijk kapitaal van de maatschappij is voor een meerderheid in handen van de overheid.

De Lakense Haard is een OVM erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die financieringen toekent, voornamelijk onder de vorm van een lening.

De opbrengst van de huurgelden wordt voor meer dan 1/3 aangewend ter terugbetaling van leningen die werden aangegaan voor de bouw van woningen. Daarmee worden ook de onroerende voorheffing, de verzekeringen en de personeelskosten betaald. Het saldo wordt gebruikt om renovatiewerken, onderhoudswerken aan gebouwen en kleinere bouwwerken te financieren.

Ter info, in 2010 bedroeg de gemiddelde reële huurprijs 243,21 €, terwijl de gemiddelde basishuurprijs 334,10 € bedraagt. Slechts 22% van de huurders betalen een reële huurprijs die hoger is aan 300 €/maand

Het Gewest vult het gebrek aan winst door de lage huurgelden aan door ons een “solidariteitsbijdrage” toe te kennen, die ons toelaat o.a. de kosten van vandalisme, sociale begeleiding en de terugbetaling van onze leningen te dekken.

Bij deze inkomsten komen tevens de subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om gedeeltelijk de grote renovatie- of nieuwbouwwerken te financieren.De Algemene Vergadering

Het maatschappelijk kapitaal van de Lakense Haard, Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (cvba), is voornamelijk in handen van de Stad Brussel, het OCMW van Brussel en het Brussels Gewest.

Zoals in elke vennootschap moeten de bestuurders hun jaarlijkse vergadering houden ter goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekeningen en ook om het verslag van de bedrijfsrevisor te bespreken.De Raad van Bestuur

Voorzitter : Benhur Ysuf ERGEN

Vertegenwoordigers van de Stad Brussel : Félix CLAES, José HOORENS, Dominique BRUMAGNE, Luisa BONGIOVANNI, Saïda BAKKALI, Clémentine BARZIN, Rose MEFALESSI, Geoffrey GUERITTE, Francis MARCQ
Vertegenwoordigers van het OCMW : Philomène BRISBOIS, Anastasia PAPADOPOULOS, Jacques MOREAU
Vertegenwoordigers van de oppositiegroepen : Mia Casteels, Fatima Moussaoui
Vertegenwoordigers van de Adviesraad van de Huurders : Fabien ZIMMERLÉ, Abderrahmane MOUFID
Sociaal afgevaardigde van de BGHM : Patrick N'SIALA

Jaarlijkse communicatie transparantie van mandaten

De Lakense Haard wordt geleid door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. De bestuurders vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal. Daar het voor het grootste deel om overheidskapitaal gaat, bestaat de meerderheid van de Raad uit vertegenwoordigers van deze categorie. De Raad weerspiegelt dus de gemeentemeerderheid. In de Lakense Haard zijn de bestuurders zodoende afkomstig uit diverse politieke groepen en passen ze het principe toe van de participatieve democratie.

Die groep bestuurders wordt aangevuld met twee vertegenwoordigers van de oppositie, in hun hoedanigheid van waarnemers, en met twee leden van de Adviesraad van de Huurders. Die laatsten kunnen hun oordeel uitbrengen en de Raad verplichten een standpunt in te nemen over een onderwerp dat hen nauw aan het hart ligt.

Deze samenstelling, die eigen is aan het Brussels Gewest, garandeert een transparant bestuur.

De Raad van Bestuur duidt intern een voorzitter aan. Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een bestuurscomité, met name het Bestendig Bureau.Administratie

In de loop der jaren werd de structuur van de maatschappij versterkt om te voldoen aan de groei van haar patrimonium en aan de eisen en noden van een dynamisch bestuur.

De Lakense Haard beschikt over een huurdienst, een dienst boekhouding en een technische dienst, een interne interventiedienst, een geschillendienst en een algemeen secretariaat. De sociale dienst wordt verzorgd door de vzw Modelwijk in het kader van een bevoorrecht partnerschap.De flh-infodienst

Elke huurder heeft dus minstens nmaal dit team ontmoet tijdens zijn parcours in onze maatschappij, want het is bij dit team dat men zich inschrijft als kandidaat, dat men zich informeert over zijn plaats op de wachtlijst, dat men wordt opgeroepen indien er een woning beschikbaar is, dat men zijn huurcontract ondertekent, zijn vraag tot interventie, een wijziging in de gezinssamenstelling, een verhuis of een vraag tot overplaatsing, meldt.

Het is dus dit team dat alle personen die in de Lakense Haard (willen) wonen, op hun parcours begeleidt.De Dienst Boekhouding

De berekening van huur of het boeken van de lasten en de kosten voor het leveren van energie zijn uiterst ingewikkeld. Er zijn 6 mensen nodig op de dienst boekhouding om dit werk nauwgezet uit te voeren.

Deze dienst is eveneens belast met de inning van huurvorderingen bij huurders die in financiële moeilijkheden verkeren.

Tenslotte staat deze dienst in tal van complexe gevallen ook in voor het beheer van de levering van koud en warm water, gas, teledistributie en zelfs elektriciteit.

Om de huurders te kunnen laten genieten van voorkeurtarieven bij de Regies voor Distributie, treedt de vennootschap vaak op als tussenpersoon en staat zij in vele ingewikkelde gevallen in voor het beheer van de leveringen. Zij neemt aldus een deel van de verplichtingen van de distributeurs over en de dienst boekhouding, stelt de verbruiksnota's op, de facturatie, regelen de geschillen, enz.De Technische Dienst

Deze dienst moet waken over het woningbestand, en de taken van deze dienst worden verdeeld over twee afdelingen :

1. De technisch-administratieve afdeling - projectstudie

Als referentiepersoon wat bouw betreft, neemt deze afdeling het geheel van technisch-administratieve taken op zich van het deel van het woningbestand dat hem werd toegekend.

Hij stelt o.a. de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving op, volgt van begin tot einde de verschillende werven op, waakt over de netheid, het onderhoud en de verbetering van de bestaande woningen.

Om diverse onderhouds-, herstellings- en renovatiewerken en zelfs de bouw van nieuwe woningen tot een goed einde te brengen, doet de maatschappij regelmatig een beroep op auteurs van een nieuw ontwerp en op externe ondernemingen. Dergelijke werken worden eveneens opgevolgd door de technische dienst.

Het team van verantwoordelijken inzake gebouwen staat eveneens in verbinding met dit departement.

2. De Interne Regie

Deze is samengesteld uit een twintigtal arbeiders, die nog worden bijgestaan door 6 arbeiders uit de doorstromingsprogramma's. Deze personeelsleden die de huurders regelmatig tegenkomen brengen de appartementen terug in orde tussen twee huurperiodes en zij voeren ook diverse herstellingen uit binnen het woningbestand.

Verschillende teams van specialisten voeren diverse en gevarieerde klussen uit aan de gebouwen, zoals afwerkingen, centrale verwarming, sanitair, elektriciteit, timmerwerk. Er werd ook een team opgericht dat specifiek moet instaan voor de netheid van de gemeenschappelijke ruimten.

De huurders stellen ons regelmatig vragen in verband met de wachttijden en het langskomen van de diverse teams voor de uitvoering van de klussen, evenals wat betreft de facturatie. Om te weten wat u te doen staat, hoe alles in zijn werk gaat en wie wat betaalt, klik hier.De geschillendienst

Deze dienst staat garant voor de administratieve handelingen van de maatschappij en werkt nauw samen met het algemeen secretariaat en de technische dienst.

De dienst kijkt toe op de correcte toepassing van de vele wetgevingen en helpt mee de diverse teksten op te stellen die bestemd zijn voor huurders en kandidaat-huurders.

De dienst stelt eveneens de overeenkomsten en specifieke contracten op die de maatschappij toelaten haar opdracht te vervullen.

Wat betreft de inning van vorderingen, komt de geschillendienst op een dwingende manier tussen in het proces van recuperatie van achterstallige huurgelden door de huurder voor de rechtbank te dagvaarden indien er geen andere oplossing meer mogelijk is. De geschillendienst ziet zich soms gedwongen om een beroep te doen op het gerecht, indien de verschillende stappen die werden ondernomen met de dienst boekhouding en de maatschappelijke assistenten van de vzw Modelwijk, vruchteloos bleven.Het Algemeen Secretariaat


directie, algemeen secretariaat en geschillendienst

Algemeen Directeur : Christophe POURTOIS

Het algemeen secretariaat staat in voor de administratieve opvolging van de documenten die de vennootschap ontvangt en opstelt, zoals jaarrapporten, berichten aan de huurders, de post, documenten met betrekking tot de talrijke werven, de agenda van de dag en de verslagen van de vergaderingen. Het is tevens deze dienst die instaat voor alle administratieve taken met betrekking tot het personeelsbeheer.De sociale dienst

In 1998 besliste de Lakense Haard om de sociale dienst uit te besteden. Zo ontstond er een externe structuur om de objectiviteit te bevorderen bij het luisteren naar hun sociale problemen, en zodoende kon men aan de maatschappelijke assistenten garanderen dat zij onafhankelijk konden werken ten aanzien van de Lakense Haard, en aan de huurders kon men ook garanderen dat hun dossier sociaal zou worden behandeld. Voor meer info.

 

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL
home