<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Bewoningregels
Verzekeringen
Energiebesparingen
CO : een giftig gas
Onderhoud van gemeenschappelijke delen
Vuilnisbakken en afvalsortering
Reparaties of herstellingen
Wachtdiensten

Correct verzekerd zijn vermijdt aanzienlijke uitgaven indien u verantwoordelijk bent voor veroorzaakte beschadigingen.

Een verzekering helpt u ook om uw rechten als slachtoffer te laten gelden, dit wil zeggen, om te worden vergoed voor de geleden schade.

Brandverzekering

De maatschappij heeft een verzekeringspolis afgesloten van het type “ omnium – brand” voor het gebouw. Deze verzekering voorziet een afstand van verhaal ten bate van de huurder voor schade aan het gebouw.

De huurder MOET EVENWEL een brandverzekering afsluiten voor zijn meubels en tegen burenverhaal.

 • Uw “brandpolis” zal u de mogelijkheid bieden om te genieten van een tussenkomst voor uw goederen (meubels en andere voorwerpen aanwezig in de woning) indien deze beschadigd zijn ingevolge een brand waarvoor u verantwoordelijk bent.
 • Uw “burenverhaalpolis” garandeert uw verdediging indien u schade veroorzaakt ingevolge een brand of waterschade. Bijvoorbeeld, indien uw wasmachine slecht is aangesloten en er wateroverlast ontstaat bij de onderbuur.
Wat te doen bij een ongeval?
 • Verwittig volgens de omvang van het ongeval de hulpdiensten en/of onze diensten om de uitbreiding van het ongeval te verhinderen.
 • Verwittig de Lakense Haard;
 • Uw verzekeraar op de hoogte brengen en hem een verklaring van het ongeval bezorgen.
 • Stuur via de post een kopie van de ongevalaangifte naar onze diensten met vermelding van
  • uw naam,
  • uw adres,
  • de datum van het ongeval,
  • de naam en het telefoonnummer van uw verzekeringsmaatschappij en het nummer van uw verzekeringspolis;
 • Laat de deskundigen van de verzekeringsmaatschappij de eventuele schade vaststellen en foto’s maken, laat u dit niet doen, dan kan er ook niet worden vergoed.
Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is niet verplicht en heeft geen betrekking op uw woning. Zij wordt evenwel sterk aangeraden want zij dekt elke schade die de verzekerde direct of indirect aan een derde zou aanbrengen ingeval hij aansprakelijk is.

Bijvoorbeeld: indien uw kind of uw huisdier schade veroorzaakt aan een derde of indien uw bloempot op het hoofd van een voorbijganger valt, enz.)

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL