<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Huurcontract
Huur en lasten
Plaatsbeschrijvingen
Overdracht en opening
van tellers

Adreswijziging
Magnetische badge
Wat is het ?

Het huurcontract is het contract dat ons bindt. Het definieert de rechten en plichten van de huurder en van de eigenaar. Door dit contract te ondertekenen, verbindt u zich ertoe het na te leven. Het is slechts geldig voor de mensen die het document hebben ondertekend. Het contract is niet erfelijk en kan niet worden overgedragen. Lees het aandachtig en aarzel niet vragen te stellen.

De sector van de sociale huisvesting is ontzettend gereglementeerd. De inhoud van het huurcontract en de berekening van de huur en de lasten worden bepaald door de wetgeving van het Brussels Gewest.


Hoe werkt het ?
Om huurder te worden en de sleutels van uw woning te krijgen moet u :
  • De woning bezoeken  ;
  • Het toewijzingsvoorstel van de woning dat voor u is opgemaakt aanvaarden ;
  • Het huurcontract ondertekenen alsook het huishoudelijk reglement ;
  • De huurgarantie betalen alsook de huur en de lastenvoorschotten voor de eerste maand huur.

De huurgarantie

Het bedrag van de huurgarantie stemt overeen met 2 maanden huur (zonder de lasten). De garantie wordt eventueel aangevuld met een garantie voor toegangsbadges en een waarborg voor de decoder van de teledistributie.

Deze waarborg moet garanderen dat de schade veroorzaakt door de huurder aan zijn appartement, zijn badges of zijn decoder zal worden betaald.

Dit bedrag wordt door onze vennootschap geplaatst op een afzonderlijke rekening die op uw naam wordt geopend. U geniet van interesten op het ogenblik van de terugbetaling.

De waarborg kan in geen geval dienen voor het betalen van de huur tijdens het betrekken van de woning.


Hebt u hulp nodig om te voorzien in uw waarborg?

Het is niet steeds gemakkelijk om een dergelijk bedrag bijeen te brengen.

De banken stellen vaak bankwaarborgen voor die de mogelijkheid bieden om de betaling te spreiden over meerdere maanden. Vraag advies aan uw bankier voor de voorwaarden. Hij zal u dan een waarborgbrief overhandigen die u ons dient te bezorgen.

Indien jullie reeds bewoners zijn van de Stad Brussel en steun genieten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), dan kunt u hen een garantiebrief vragen. Vraag inlichtingen bij uw maatschappelijk assistent bij het OCMW om de modaliteiten te kennen.


De registratie

Het huurcontract moet worden geregistreerd bij het Registratiekantoor. Deze verplichte formaliteit gebeurt gratis door ons. De registratie bekrachtigt dit contract officieel en biedt zodoende de mogelijkheid om de eigenaar en de huurder te beschermen in geval van een geschil.

De maatschappelijke assistenten van de sociale dienst (vzw Modelwijk) zullen u uw exemplaar van het geregistreerd huurcontract komen overhandigen bij een huisbezoek.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL