<< HOME home
verhuis_inonderhoudom_te_helpenverhuis_uitcontactlinks
Verhuizing
Opzegging
Uitgaande plaatsbeschrijving
Viht
De verenigingen

Er kunnen zich twee gevallen aandienen: ofwel wenst u een einde te stellen aan uw contract, ofwel stelt de vennootschap een einde aan het huurcontract.

U wenst een einde te stellen aan uw huurovereenkomst

U kunt op elk ogenblik een einde stellen aan de huurovereenkomst door uw opzegging verplicht te versturen via een aangetekend schrijven. Ingevolge uw schrijven zult u de bevestiging ontvangen met de praktische instructies inzake de beŽindiging van een huurovereenkomst.

De opzegtermijn duurt drie maanden, en begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de kennisgeving werd verstuurd naar de vennootschap.

Voorbeeld: u verstuurt uw opzegging op 20 januari, en de termijn van drie maanden start op 1 februari, uw woning moet dan worden vrijgemaakt voor 30 april.

De vennootschap kan een einde stellen aan uw huurovereenkomst onder bepaalde voorwaarden

Indien u eigenaar wordt van een onroerend goed, kunt u niet langer genieten van een sociale woning. Ofwel deelt u mee aan de vennootschap dat u een einde wenst te stellen aan de huurovereenkomst met een opzegtermijn van drie maanden, ofwel zal de vennootschap u meedelen dat de huurovereenkomst wordt verbroken, mits een opzegtermijn van zes maanden.

Indien de persoon die de huurovereenkomst heeft ondertekend, komt te overlijden, dan wordt de huurovereenkomst verbroken. De rechthebbenden (erfgenamen) moeten de woning vrijmaken binnen uiterlijk drie maanden.

Zelfs indien u niet afziet van uw woning, kan de eigenaar overgaan tot een opzegging en kan het contract ten einde lopen in de volgende gevallen:

  • indien er zware renovatiewerken aan uw woning op het programma staan;
  • indien u nog huur of andere verschuldigde bedragen moet betalen;
  • indien u zich schuldig gemaakt hebt aan vandalisme, wanorde, indien u het genot van anderen hebt verstoord of een handeling hebt gesteld die door de verhuurmaatschappij wordt beschouwd als immoreel, onwaardig of schadelijk;
  • indien u zich schuldig hebt gemaakt aan fraude;
  • indien u de maatschappij de toegang weigert tot uw appartement;
  • door een gerechtelijke beslissing.
Wat gebeurt er met de waarborg?

Binnen de twee maanden die volgen op de einddatum van de huurovereenkomst, betaalt de Lakense Haard u uw waarborg terug met de interesten, na aftrek van de verschuldigde kosten (huurschade, achterstallige bedragen, Ö).

U zult de details van de afrekening ontvangen.

  Lakense Haard - Dikke Beuklaan 5A - 1020 Brussel - tel : 02 479 00 48 - fax : 02 478 49 36 - info@flh.brussels Plan du site | Sitemap FR - NL